DATCA TAEKWONDO
   
  Datša Taekwondo
  taekwondo felsefesi
 
Hayatta herşey belli kurallar çerçevesinde mükemmeliyete kavuşur.Güneş ve ay kendilerine özgü bir yörünge etrafında dönerler.Kuşlar ve göçebe hayvanlara bakınız ;zamanı gelince yaratılışları gereği fıtraten belli bir düzen ve istikamette göç ederler.Sistemdeki en ufak bir kuralsızlık sistemi alt üst eder.
benzer şekilde bir sporcuda taekwondonun kendine özgü olan kurallarını bilmeli ona göre davranmalıdır.Taekwondonun kuralları sosyal ihtiyaçlardan doğmuş olduğundan, toplum kurallarıyla iç içe bütünleşmiş bir şekildedir.Kişinin sosyal hayata adaptasyonu ve başarısı için akli ve fiziki eksersizleri geliştiren bir öğretidir.Kişinin gerek ferdi gerek toplum içindeki aktivasyonlarını bir düzen ve ahenk içinde yapmasını sağlamak taekwondonun özünde yatan esas amacıdır.Toplum içinde insanları yönlendiren ve toplumda ahengi sağlayan bir takım kurallar vardır.Taekwondo bu ahlak kuralları ile devamlı ilişki kurarak kişinin ahlaki değer yargılarını yükseltmeye çalışır.
Bu disiplin öğretisi niçin TAEKWONDO diye adlandırılır.İlk önce kelime manası olarak taekwondoyu inceliyelim.
TAE kelimesi korede hem ayak hemde ayak altına alıp ezmek,berteraf etmek manalarında
KWON kelimesi Yumruk ve döğüşme mücadele etme karşı koyma manalarında kullanılır.
Ayak ve koların vucuda hareketi ve aktivasyonu sağlayan en önemli organlar olduğunu düşünürsek
Bu iki kelimeden hareketle taekwondo vucudun fiziksel aktivasyonunu en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.Ancak bu iki kelimeye zahiri manada taklıp kalmak Taekwondonun yanlış anlaşılmasına yol açar.
Taekwondo geçmişte saldırılara,katliamlara ,savaşlara karşı kendini korumak istiyen halkın savunma mekanizması olarak doğmuştur.Duğış aması savaşın yerine huzurun getirilmesi idi.Bu nedenle günümüzdede  geşmişten süre gelen kavga ve savaşların olmadığı barışçıl bir dünya kurulmasına için çabalamak ve çevremizde bunun bir timsalini teşkil etmek amacını taşır.Sonuçta taekwondonun özü güçlü kuvvetli,saldıran,öldüren ,vuran kıran değil huzur ve barışı tesis etmeye çalışan insan yetiştirmekten ibarettir.Bu prensibi ilke edinmeden çalışan sporcu eksersizleri boşa yapıyor ,dojangda fazlalık yapıyor demektir.Bu prensibe biz genelde Do prensibi diyoruz.Bu prensbin kaynağı akıl ve kalbi duygulardır. (sevgi,saygı,muhabbet,sabır,tevekkül).Amacı ise fiziki aktivideleri doğru ve toplum yararına yönlendirmektir.
Tabiki birisi çıkıp taekwondoyu sert ve kaba bir spor yapanlarıda agressif insanlar olarak tanımlayabilir.Bu taekwondoyu bilmemenin getirdiği yanlış bir ön yargıdır.Hatta bazı kişiler sırf agressifliklerini arttırmak va başka insanlara karşı baskın olmak gayesiyle bu spora başlaya bilirler.Ama zaman geçtikce ve çalıştıkça,öğrendikçe ve yaşadıkça taekwondonun duygusal yönüyle tanışmaya başlarlar.Hayatın bir takım gerçekleri vardır güçlüler herzaman zayıf olanları ezer.Bu selekiyon hayatın tabi kuralıdır.Güç kötü insanların elinde ise bu durum toplm aleyhine dengeleri alt üst eder.Taekwondoda döğüş teknikleri güç sahibi ve kötü niyetli insanlara karşı savunma teknikleri üzerine kuruludur.Amaç kişiye karşı yapılabilecek, vucuda zarar verecek saldırıları berteraf etmektir..Taekwondoda herzaman zayıfı kollamadan ve korumadan yana bir tavır vardır.Kişi potansiyel güçünü bildiginden kendini ispat mecburiyetinde değildir.Bir taekwondocu herhangi bir problemde hiç bir zaman saldırma duyguları içinde değildir.Savunmada ise vucudu refleks olarak hareket eder.Şimdiye kadar bu sporlarla uğraşanların hiç bir kavgaya karışmamalarının temelinde bu duygular yatar.Bu tür bir davranışa girenlerde camiadan hemen uzaklaştırılır.
her insanın yaratılışında başkalarına karşı bir ruhen ve fiziki olarak üstün olma duygusu vardır.Bunlara nefsi duygular deriz ve köreltilmesi ve en aza indirilmeleri gerekir.Bir konuda eğitilmek onu en iyi şekilde bilmekten geçer.Bilen insanın ispat etme gösterme duygusu olmaz .gerekirse bilgisini kulanır.Döğüş sanatlarındada böyledir.Yıllarını savunma tekniklerine adamış,Vucudunun fiziksel kapasitesine aklının tüm becerileri ekliyerek bir mükemmeliyete ulaşmış kişi bu becerisini adi ,basit sokak kavgalarında kullanmaz.Buna tenezzül etmez,gücünü aklının ve kalbinin yönlendirdiği istikamette kullanır.Bu kendinden zayıf olanları kollama onlara yardım etme duygusunu geliştirir.
Taekwondo prensip olarak çalışmalarda çabuk karar verme,sabır ,alçak gönüllülük, müsamaha, dayanıklılık gibi temel kavramları canlandırır.Vucudun her davranışını akıl ile yönlendirme esasına dayanır.Bir taekwondocuda ölümle sonuçlanan basit sokak kavgaları sonundaki-"Bir an kendimi kaybettim,şeytana uydum" sözlerini duyamazsınız.Taekwondoda her fiziksel hareketi en aktif olduğu anda bile yarıda kesme ,vucudun refleks hareketlerini bile o bir anda kontrol etme yetenekleri gelişir.Çalışma salonundaki bu disiplin ve kurallar bütünü kişide hayatının her safhasına yansır.

 

Taekwondonun vazgeçilmez 3 prensibi Musoll-Muye-Mudo

Yeni doğan bir insan için hayatta iki şey gereklidir ki bunlar biribirine muhtaç ve biri olmadan diğerinin hiç bir değer ifade etmiyeceği değerlerdir.Bunlardan biri AKIL diğeri ise VUCUD SAĞLIĞI'dır.Bunlardan biri olmassa diğerini kontrol etmek ve istenilen şekilde yönlendirmek imkansızdır.Bu kural insanlılığın ilk yaratılışından beri geçerli olan değişmez bir kaidedeir.
her insan akıl ve vucudunu kontrol etmek ve bu iki öğeyi bir uyum içinde çalıştırmak zorundadır..Dünya ve kainat kurallar üzerine yaratılmıştır.Uzayda herşey bir ahenk içinde döner.Kuşların ve hayvanların kendine özgü bir kuralları vardır .Göçmen kuşların zamanı gelince bir an olsun alıkoyamassınız.Fıtraten yaratılışlarında bu davranış biçimleri yatar.Yaşantıları boyunca ise bu davranışlarından vazgeçmezler.Tıpkı bunun gibi toplum halinde yaşayan insanlarında uymak zorunda olduğu kurallar vardır. Bu nedenle insanlar bu uyumu sağlıyacak ve geliştirip güçlendirecek metodlar geliştirmişlerdir ki; Taekwondo doğuş itibarı ile bu çalışmalardan biridir.Taekwondo-Ayak-kol ve kurallar prensibi üzerine kuruludur.Kelime manasıda bu şekildedir.Vucudun  mükemmel çalışması ve elastikiyeti ancak Ayaklar ve kolların uyumu ve bu uyumu akılın iyi yönlendirmesi ile olur.
İnsan hayatını vucud hareketleri  ve vucut sağlığı üzerine inşaa eder.Mesleği. yaşantısı,eş şeçimi,davranışlarında vucudunun kendisine müsade ettiği sınırlar hakimdir.Taekwondo vucudun gerekli uzuvları arasındaki koordineli çalışmayı sağlıyarak insana sosyal hayattaki yaşam sınırlarını ve aktivasyonlarını geliştirir.Bu taekwondo yapmanın vazgeçilmez kuralıdır.
Do prensibi hayatta herşeyi belli kuralına göre ve en mükemmel olarak yapmak felsefesidir.Hayatta bir şeyi yarım ve yanlış yapmaktansa yapmamak daha iyidir.Hiç bir zaman parça bütünün yerini tutmaz .Bir konu hakkında birşey bilmek herşeyi bilmek değildir.Gerçek bilgi bütünü kavramakla olur.Üç kör fili farklı yerlerinden tutmuş olsun..Ve daha sonra fili tarif etsinler.
Hortumundan tutan "Fil boru gibi uzun  bir mahluktur",
Kulagından tutan -"Geniş yelpaze gibi sallanan bir yaratıktır",
Sırtından tutan ise -"geniş tepsi gib dümdüz "der.
Aslında hepsi parçayı bilip bütünden habersiz oldklarından tarifleri yanlıştır.ve başkalarınıda hatalı yönlendirirler.
Taekwondo do prensibi üzerine kuruludur.Buda hayatın her birimini bir bütün olarak ele almayı ve  tüm kurallarını eksiksiz yerine getirmeyi esas alır.
taekwondoda  mükemmeliği 3 kural üzerine uturttular.Aslında hayatta başarının kurallarıda bunlardır.
beceri(Musoll)
yöntem(Muyee)
prensib(Mudo)

Musol: Tehlikeyi istenilen şekilde kontrol etmeyi ve ona üstünlük sağlamayı sağlamaktır.
Muyae:Akıl ve vucudu uyumlu bir şekilde çalıştırarak her ikisindende maksimum verimi sağlamaktır.
Mudo: Samimiyeti,içtenliği,sabrı,kavrama yeteneklerini vs.katarak akıl ve vucut uyumunun seviyesini yükselktmektir
Eğer bu üç temelden biri olmazsa taekwondonun karakteristiği anlaşılamaz ve sıradan bir sokak serserisinden farkınız kalmaz.
Bu üç prensip birbirini tamamlıyan faktörlerdir.Hayat birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışan ve birbirini tamamlıyan kaideler üzerine oturmuştur.Taekwondodada bunun pratik örneklerini görürüz..
Aslında taekwondo kişinin kendini ve nefsini terbiye etme sanatıdır.Yüzlerce yıldır insanlar bu prensipten hareketle taekwondo yapmışlardır.Günümüzcde bazı gençlerce sadece bir dögüş sanatı olarak ele alınması aslında bu spora yapılmış bir hakarettir.
Taekwondo vucud becerilerini geliştirirken o becerileri belli kurallar içinde ve amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlar.
Mişal beceri olarak vucud mükemmelliğe ulaşır.10-15 saldırganı aynı anda berteraf edecek bir makina haline gelirken .Ruh yapısı olarak bir karıcayı bile ezmiyecek bir karakter yapısı oluşur.İslamı tasavvufun üzerine kurulduğu nefsi terbiye,insanları sevme,müsamaha ,tevazu ,alçak,gönüllülük,sabır,tahammül,muhabbet,sevgi gibi kavramlar uzakdoğuda do prensipleri olarak adlandırılırki taekwondocunun yetiştirilmesi bu yöntemle olur.
kısacası taekwondo akıl ve vucuduun becerilerini en üst düzeye ulaştırarak belli yöntem ve prensipler ışığında hayatta her işi en mükemmel bir şekilde yerine getirme yöntemlerini kazanma sanatıdır.
İnsanın becerilerini belli prensipler ve kaidelere uyarak geliştirme   alışkanlığını öğretmeye çalışır.

Taekwondoda üstünlük ve değer kimdedir.

Hakikat nerede
ellerinizi suyun içine daldırın ve yakalamaya çalışın.
Taekwondonun kaideleri ve ahlakı  her türlü üstünlüğü aşar.Taekwondo çalışmaya başlayan bir insan dojanga (çalışma salonu) girdiği andan itibaren kişiliği,rütbesi,makamı ve mevkisi dışarıda kalır.Bu karışıklığıın olmaması için esastır.Kişi bu gerçeği kabul ettiği anda kendini başkalarından üstün hissettiği tüm nefsi duygularını dışarıda bırakır.Dojanga a gelen bir kimse tüm kötü alışkanlıklarını terketmek zorundadır.kötü meziyetlerini spor salonuna taşımaya çalışan kimse daha işin başından karışıklığa ve düzensizliğe prim veriyor demektir ki bu asla kabul görmez. Dolayısıyla taekwondoya başlamanın ilk şartı kural koymak değil kurallara uymaktır.
Taekwondoda hiç bir kimse mükemmel ve kusursuz değildir.Dağ ne kadar büyük olursa olsun gün gelir dibindeki denizin nemi onu yok eder gider.Her meziyet çalışmak ve çabalamakla elde edilir.başarının %1'i kabiliyet ise %99'u çok çalışmaktan geçer.Dojangta hiç kimse bir diğerinden üstün ve farklı kabul edilmez.Ufak bir çoçukla yetişkin bir taekwondocunun salonda göreceği değer ve itibar hep aynıdır.Hiç bir sporcu bir diğerinden üstün ve güçlü değildir..Ne kadar yetenekli olursa olsun eger düzeni bozan ve kural dışı davranış içinde olan bir kişinin anında salon ile irtibatı kesilir.Hayatta ulaşılan her gerçek su gibidir.Elinizi suya daldırın ve yakalamaya çalışın.Suyun elinizden kayıp gittiği gibi gün gelir size güç ve kuvvet veren değerlerinde hayatınızdan akıp gittiğini görürsünüz.Taekwondoda bu duygu hakimdir.Bu nedenle mükemmelliğe ulaşılmaya çalışılır ,ama deger verilmez ve hiç kimse çok bildiğini iddia edemez.Antrenör için her sporcunun attığı tekme ve yumruk aynıdır.Farklı bir değer ifade etmez.
Taekwondoda kemer dercelerine göre sporcunun kademesi ve değeri olur.Her kemer geçildikçe sporcunun değeri artar.Yanlız bu kademe ve değeri ,sosyal hayattaki gurur ve kibir demek olan makam ve mevkinin sebeb olduğu üstünlükten ayırmak gerekir.İslami tasavvufta nasıl deceler var olup kişi bu kademeleri geçtikçe Alah rızasını kazanmada değeri artar ama nefsi o oranda küçülür ve kibir,riya ,gösteriş,gurur gibi duyguları körelir insan olarak basitliğini anlarsa taekwondodada
böyledir.Sporcu kemer geçtikçe olgunlaşır.İlk başlardaki heyacan ve göşteriş merakı kırılır ve ben çok şey biliyorum duygularını bir kenera bırakır.
Taekwondo 3 esas kaide üzerine kuruludur.Musool(beceri) , Muyee(yöntem), Mudo (kurallar,amaç,gaye,prensip)
Musool taekwondonun fonksiyonel yönüyle ilgilidir Her insanın farklı becerileri vardır ve bu farklıllarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir..Muyee taekwondoda yöntem meselesidir olup kişinin kendini yenilemesi ve becerilerini arttırması için araştırmacı kişiliğini ortaya koymasının izahıdır.Muyo ise taekwondonun kurallar bütünüdür amaç ve gayelerini kapsar.Kişi istediği kadar becerikli , yetenekli olsun ve mükemmel yöntemlerle çalışşın ,eğer amaç ve gayesi yoksa kendini devamlı boşlukta hisseder.Yeteneklerini ve çalışmaları hep boşa gider.
Tersinide düşünebiliriz kişinin ne kadar amacı olursa olsun becerisi yoksa amacına ulaşamaz.
istediği kadar becerikli ve amaçlı olsun,eğer uygun yöntemler kullanmıyorsa gayesine yine ulaşamaz.aslında bunlar birbirinden ayrılmayan ve birlikte olmaları halinde kişiyi başarıya ulaştıran kavramlardır.
Taekwondoya başlıyan bir kişi ilk başlarda tüm bunların farkında değildir.Bir an evvel teknik hareketleri öğrenme ve başkaları tarafından beğenilme duyguları içinde bu spora başlar ,biraz gurur,kendini beğenme duyguları vardır.Belki becerisi vardır ama amaçsız ve gayesiz olarak bu spora başlar.Bu saydığımız kavramlar kısa sürede sporcuya verilmesse bir süre sonra terkeder.becerisi olsa bile amacı olmayan
misal olarak 10 yıl sonraki bir şampiyonayı kazanmayı amaç edinmeyen bir kişi için bir süre sonra salon sıkıcı gelmeye başlar.Kişideki bu düzensizlik ve bıkkınlık sosyal hayattada kendisini gösterir.
Ancak yeteneği,amacı olan ve belli yöntemle çalışan kişi zamanla bu işi ne için yaptığının şuuruyla devamlılık arzeder.Bu kişler sosyal hayattada başarılı olan hedefini ve yöntemini seçmesini bilen kişiler haline gelirler.
Hedefi mübabıklık olan ve olimpiyatları kazanmayı amaç edinen bir spocunun gurur,kibir,hava gibi düşünceleri olamaz Devamlılık arzeder ve performansı sürekli artar.Aynı teknikleri devamlı olarak tekrar eder.Bu bitmez tükenmez bir sabrı gerektirir.Akıl ve vucudununun kombinasyonu sürekli beraber çalışmaya başlar. Akıl ile vucudunu kontrol eder ve yönlendirir. Bu çalışma yöntemleri ona sosyal hayattada prensipli hareket etmeyi sağlar.Çabuk karar verme, tahammül, sabır, azim, başarma hırsı,doğru yöntem seçimi ,öne çıkma,görevi eksiksiz yapma gibi kaabiliyetlerini arttırır.Bunu yaparkende alçak gönüllülük, tevazu, edep haya gibi insani değerleri ön plana çıkararak toplumda her zaman seçkin bir yer elde eder.
Yani bu spora başlarken kendini çok büyük gören,ama gayesiz ve amaçsız biri sonunda alçak gönüllü ,tevazu sahibi ama amacı ,olan hedefi olan ve yöntemleri olan becerikli bir şahsiyet haline gelir.

Taekwondo'nun görüntüsü

Bir taekwondocu olarak bu spor hakkında bir soru sorulursa ne anlatabilirsiniz.Kendi kendinize sordunuzmu.Hadi gözlerinizi kapatın ve anlatın )) kaç cümle kurabileceksiniz.Peki kendinizi iyi bir sporcu olarak hissediyormusunuz.
--------

Taekwondo belirli kalıplar içinde kişinin ruhsal ve fiziksel gelişimini sağlayan aktivitelerle ilgili olup kişiye hayatta kalma mücadelesinde,saldırganlara kaşı koyma ve her türlü zorluğun üstesinden gelme konusunda yüksek cesaret ve beceri kazandıran bir döğüş ve savunma sistemidir.
Tabi bu döğüş ve savunma biçimini sadece  insanın kendi ve başkalarının hayatı için  kavga ederek risk alması şeklinde sınırlamamak lazımdır.Haklı olunan her sosyal hadisede gerekirse canı ve malıyla mücadele etme ve başkalarına yardımcı olma duygu ve düşüncesine hakim olunmasıda  taekwondonun ruhsal boyutudur.Bu nedenle bu sporlarla uğraşanların sosyal,siyasi,ekonomik hayatta daha başarılı ve mücadeleci olmalarının sebebinde yatan genç yaşlarda kendisine verilen her zorluğa karşı  mücadele hırsı ve direncidir.
Taekwondocunun fiziksel olarak güç gösterisi ve rakibe karşı koyması muhaifin ne istediğine bağlıdır.Hayatta her zaman için basit ve gereksiz tartışmalar olabilir.Her insanın ruhsal olarak çöküntü içinde olduğu ve başkalarına karşı agressif tutum takındığı dönemler vardır.Bu şekildeki basit ve gereksiz saldırılarda taekwondonunun takip ettiği metod oradan uzaklaşmak ve ortamı rahatlatmaktır.Taekwondocu tercihini her zaman karşıki insanın ruh haline göre belirlemek zorundadır.Herkesin tabiatında haksızlıklara karşı bir direnç gösterme duygusu vardır.Ama gereksiz ve zamansız müdahaleler zaman olur pire için yorganın yanmasına yol açabilir.Saldırganın tutumu nun kasten ve insanı yaralıyacak boyuta ulaşırsa taekwondocu müdahale eder.Bu aslında saldırganında iyiliği içindir.Zira daha ileri gitmesi , başkalarına zarar vermesi ve kendi hayatınıda karartması önlenecektir.Zaten bu sporda vucudun yapılan saldırılara karşı refleks olarak savunma kabiliyetleri geliştiğinden rakibe yapılan bir vuruş kesinlikle ondan gelecek bir tehlikeyi berteraf etmek için yapılmıştır.
Zayıf insanlara karşı saldırı ve şiddet dünyanın heryerinde vardır ve malesef hayatın bir gerçeğidir.Taekwondo öncelikle bu saldırı ve şiddete karşı insanın can emniyetini sağlamak için döğüş teknikleri öğretir.İnsanın canı ve sağlığı herşeyden önemlidir ve öncelik bunun korunmasının öğrenilmesidir.Taekwondo öğrenmek yapılan saldırılarda hayatta kalmanın ve sağlığımızı kurtarmanın çaresidir.Bu nedenle yaşamın bir parçasıdır.Her gün medyada yapılan saldırlar karşışında sebepsiz yere  öldürülen ve yaralanan insanların dramını okuyoruz.Saldırganlara güç veren şey,masum insanların çaresizliği ve zavallılığıdır.Şunu unutmamak gerekirki,kendini korumasını ve kollamasını bilmiyen bir insanı başkaları asla koruyamaz.
Dişini korumak için hergün  düzenli diş fırçalamasını bilen  insan nasıl olurda canını korumanın tekniklerini bilmez.
hayatta her canlı kendine has savubma mekanizmaları ile yaratılıştır.Vucut yapıları, renkleri,sesleri,kokuları her hayvanda farklı farklıdır.Çevreleri ile uyum içinde olması savunma mekanizmaları gereğidir.Kimi hızı ile,kimi uçması ile kimi kamufle olması,kimi zehiri,kimi pençesi,kimi uçması iile kendini saldırılara karşı korurlar.
insanın yapı itibarı ile mükemmel bir vucut yapısı vardır.Üzerine düşen şey onu eğitmek,geliştirmek ve aklının emrine vermektir.

Myspace LayoutsGet your layout at Myspace Layouts
 
  Bugün 1 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=